top of page

REGLES I NORMES

TIRADORS INEXPERTS

 • Sempre hauran d'anar acompanyats d'un instructor o d'un tirador amb experiència provada.

ARQUERS EXPERIMENTATS HAN D'ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

 • Prohibit fer ús de les instal·lacions si no es porta en lloc visible la llicència federativa en vigor.

 • Les fletxes han d'anar correctament identificades amb el nom/cognom de la persona i amb l'acrònim del club.

 • En el camp de tir els menors de 18 anys han d'anar acompanyats sempre d'un adult que se'n faci responsable, mare, pare, familiar o tutor.

 • Les instal·lacions estan condicionades només per a la pràctica del tir amb arc, per tant, queda totalment prohibit tirar/disparar amb qualsevol altre cosa que no sigui un arc, com per exemple ballestes, pistoles d'air-soft.

 • Només es poden fer servir les puntes reglamentàries de competició o amb tap de goma. Totalment prohibit fer ús de puntes de caça.

 • No muntar mai la fletxa a l'arc mentre hi hagin persones per davant de la línia de tir.

 • No aixecar mai l'arc muntat amb la fletxa en una altra direcció que no sigui cap a la diana. Prohibit obrir l'arc de dalt a baix, sempre ha de fer-se en línia amb la diana.

 • Abans de començar a tirar, assegurar-se bé de que no hi ha ningú darrera les dianes o al fons del camp recollint fletxes. Es recomanable ajupir-se i fer alguna comprovació per sota de les dianes.

 • Recordeu fer un ús responsable de la llum i del material.

 • Terminantment prohibit llençar fletxes de competició cap amunt. Les úniques fletxes que es poden llençar cap amunt, han de portar 6 plomes FLU-FLU i tap de goma en substitució de la punta.

 • Amb arcs que superin ,es 25#, no disparar cap fletxa amb angles superiors als 25-30º.

 • Mantenir l'espai net, aneu amb compte amb restes de dianes, globus, ampolles, llaunes, etc. Si us plau, utilitzeu la paperera. No oblidem que és un espai cedit per l'Ajuntament i que compartim amb el Cerdanyola CH Atletisme, a tots els que en fem ús, ens correspon tenir-ne cura.

 • Mantenir l'ordre i la neteja dintre la caseta.

 • No està permès fumar ni prendre begudes alcohòliques dins del camp

L'INCOMPLIMENT D'AQUESTA NORMATIVA POT COMPORTAR L'APERTURA D'UN EXPEDIENT DISCIPLINARI, I EN EL CAS DE FALTES GREUS, AIXÒ POT ARRIBAR A SUPOSAR L'EXPULSIÓ DEL CLUB.

bottom of page